Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Dezycja w sprawie "Sądu Ostatecznego" ostateczna

Drukuj PDF

Muzeum Narodowe w Gdańsku nie odwołało się od decyzji PWKZ w sprawie "Sądu Ostatecznego" Hansa Memlinga. Ta więc 3 października br. stała się ona prawomocna.

Stanowisko PWKZ w sprawie odmowy wydania pozwolenia na wyjazd dzieła na wystawę do Włoch poparły nie tylko lokalne stowarzyszenia konserwatorów zabytków i dzieł sztuki. Swoje zdanie w tej sprawie wyrazili również rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracownicy naukowi Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie. "W pełni popieramy stanowisko PWKZ, który odmówił wydania pozwolenia konserwatorskiego na wypożyczenie tego wybitnego dzieła sztuki. (...) Dzieł sztuki dorównujących rangą tryptykowi Hansa Memlinga posiadamy tak niewiele, że nie powinniśmy decydować o ewentualnym narażaniu ich na zbędne ryzyko. Stan zachowania tych dzieł powinien być stabilny."

W najbliższym czasie PWKZ wyda też MN w Gdańsku wytyczne dotyczące poprawy warunków ekspozycji dzieła Hansa Memlinga.

8.10.2014
 

Stoczniowe żurawie nie do wykreślenia

Drukuj PDF

Stoczniowe żurawie, schrony, a także fragmenty torowisk czy dawny bruk - to zabytki,  które pozostaną w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargi operatorów stoczniowych na działania PWKZ.

26 maja br. pięć spółek, operatorów terenów postoczniowych (BPTO Stocznia Cesarska Sp. z o.o., BPTO Kolonia R obotnicza Sp. z o.o., Drewnica Development, Aluship Technology Sp. z o.o., Synergia 99 Sp. z o.o.) wniosły skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na włączenie przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiektów z terenów postocznowiowych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Przedmiotem skargi stało się łącznie 35 obiektów w tym m.in. siedem stoczniowych żurawi Kone, dawna hala produkcji Ubootów, kilka schronów z okresu II wojny światowej, fragmenty torowisk czy nawierzchni brukowych.

Strony skarżące zakwestionowały zabytkowe wartości niektórych obiektów wpisanych do ewidencji, uznały także, że część zabytków jakie się w niej znalazły to zabytki ruchome, a nie nieruchome. Ruchome mogą być wpisane do WEZ za zgodą właściciela.

WSA w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 1 października br. oddalił jednak wszystkie skargi, uznając, że wpisów do ewidencji dokonano poprawnie pod względem formalnym. Sąd przychylił się także do argumentów merytorycznych podnoszonych przez PWKZ, uzasadniających decyzję o włączeniu obiektów do WEZ.

W WEZ w marcu br. znalazło się ponad dwieście obiektów z terenów dawnej Stoczni Gdańskiej.

- Ich zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, nie tylko w zgodzie z opinią specjalistów i własną merytoryczną oceną PWKZ, lecz również z wyrażanym na wielu forach czy w mediach powszechnym odczuciem - mówi Dariusz Chmielewski, PWKZ. - Czuję satysfakcję, że w ocenie sądu konserwator i jego zespół cały proces ewidencjonowania stoczniowych zabytków przeprowadzili we właściwy sposób, zgodny ze sztuką konserwatorską jak i oczekiwaniami społecznymi w tej kwestii.

Wyrok WSA w Gdańsku oznacza, że cenne obiekty, w tym tak charakterystyczne dla krajobrazu Gdańska stoczniowe dźwigi pozostaną w WEZ.

 

07.10.2014

 

"Sąd Ostateczny" musi zostać w Gdańsku

Drukuj PDF

PWKZ nie zgodził się na wyjazd za granicę "Sądu Ostatecznego" Hansa Memlinga. Powodem decyzji jest brak możliwości jednoznacznej oceny kondycji zachowania obrazu. Ostatnie badania dotyczące stanu zachowania dzieła pochodzą z 2002 roku.

Wniosek Muzeum Narodowego wpłynął do WUOZ w Gdańsku 29 sierpnia br. PWKZ podjął decyzję o dokonaniu kontroli stanu zachowania zabytku przed wywozem, która to kontrola odbyła się 15 września br.

Jeszcze przed kontrolą, PWKZ poddał analizie praktycznie kompletny materiał dotyczący ew. udziału obrazu w wystawie oraz przeanalizował badania dzieła wykonywane zarówno przez Muzeum Narodowe w Gdańsku jak i badaczy  z ośrodków akademickich.

W kontroli przeprowadzonej 15 września br. oprócz PWKZ i przedstawicieli WUOZ w Gdańsku wzięli udział eksperci: prof. Bogumiła Rouba z Uniwersytetu Mikołaja Koperniku w Toruniu, dr Aleksandra Hola z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prof. dr hab. Antoni Ziemba z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz mgr Aleksandra Sobczyk, Przewodnicząca Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki, członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Gdańsku.

W czasie kontroli komisja zapoznała się też z warunkami przechowywania i eksponowania obiektu w sali ekspozycyjnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Po oględzinach "Sądu Ostatecznego" w sali ekspozycyjnej i zapoznaniu się z wynikami badań, stwierdzono znaczne wahania wilgotności i temperatury wewnątrz gabloty oraz duże zmiany tych warunków w sali ekspozycyjnej. Temperatura powietrza w gablocie jest w miarę stabilna, natomiast temperatura we wnętrzu sali ekspozycyjnej wykazuje duże wahania, zwłaszcza w okresie natężonego ruchu podczas zwiedzania. Temperatura wewnątrz gabloty osiąga do 30 stopni Celsjusza.

Te czynniki mogą powodować naprężenia i odkształcenia drewnianej materii podobrazia. Samo podobrazie jest jednak wytrzymałe i stabilne ze względu na technikę wykonania i trwałość dębowego drewna.  Miejscowe odspojenia warstwy malarskiej występują w partii "Głowy Portinariego" i spęcherzenia na odwrocie prawego skrzydła. Wysokie zagrożenie może powodować praca obrazu w ramie.

Zapisy dotyczące stanu zachowania obrazu znajdziemy także w raporcie z badań, które w latach 2010-2013 prowadziła prof. Iwona Szmelter z ASP w Warszawie, mimo iż stan zachowania dzieła nie był ich głównym celem. Te badania potwierdziły ogólną dobrą kondycję obrazu z wyjątkiem złego stanu zachowania "Głowy Portinariego", namalowanej na cynie i wklejonej na tryptyk.

Warunki transportu i ekspozycji dzieła we Włoszech nie budziły zastrzeżeń PWKZ, jednak zbyt mała liczba danych pozwalających precyzyjnie i jednoznacznie ocenić obecną kondycję obrazu spowodowała, że PWKZ podjął decyzję nie pozwalającą na wywóz dzieła z kraju. W ciągu 30 dni po przeprowadzonej kontroli PWKZ wyda też zalecenia dotyczące ekspozycji obrazu w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

 

17.09.2014
 

Nowa składnica konserwatorska w Gdańsku

Drukuj PDF

Mamy w Gdańsku drugą składnicę konserwatorską i to nie w byle jakim miejscu, tylko w czeluściach Bastionu św. Gertrudy w Gdańsku! W czwartek, 29 maja br., PWKZ podpisał z Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych protokół przejęcia tego obiektu.

Powierzchnia bastionu to ok. 4000 m2. Nasz urząd na razie wykorzysta ok 500 m2, niewykluczone, że w miarę przybywania eksponatów, powierzchnię magazynową będziemy systematycznie powiększać. Co ważne, bastion ma teraz solidne zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych, tak by "nie zakłócać spokoju" zgromadzonych w składnicy eksponatów.

Do nowej składnicy już zwożone są przede wszystkim duże kamienne elementy, które do tej pory znajdowały się na zapleczu kościoła św Jana w Gdańsku. To jeszcze pozostałości po gdańskich budowlach sprzed zniszczenia miasta w 1945 roku, m.in. gzymsy czy kamienne maski z elewacji. Na początek do nowej składnicy przewieziemy aż kilkanaście ton kamiennych elementów. W nowym miejscu składowania znalazły się już także drzwi z Dworu Fischera w Gdańsku Nowym Porcie i jednego z domów podcieniowych na Żuławach.

- Do tej pory Bastion św Gertrudy nie miał praktycznie żadnej funkcji, nikt też nie miał pomysłu jak można go wykorzystać - mówi Dariusz Chmielewski, PWKZ. - W naszej pierwszej składnicy, która znajduje się w parku oliwskim nie mieliśmy miejsca, by składować tak duże obiekty. Tym bardziej, że będą nam przybywać nowe. W "Gertrudzie" na pewno znajdzie się miejsce dla zabytków chociażby z terenów należących do Stoczni Gdańskiej, które nie zostaną wykorzystane przez inwestorów. Dzięki temu nie zginą. Będzie można zagospodarować je w innych miejscach. Do nowej składnicy możemy także przyjmować zabytki z zasobów Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

 

29.05.2014
 

Dotacje przyznane

Drukuj PDF

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotację na zabytki ruchome oraz nieruchome w roku 2014. Dotację otrzymały podmioty, które w postępowaniu otrzymały 60 punktów i więcej.

Lista dotacji - zabytki ruchome, rok 2014 (xls)

Lista dotacji - zabytki nieruchome, rok 2014 (xls)

17.04.2014
 


Strona 1 z 9